Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Ul. Kościelna 3, 46-100 Namysłów

TEL:  77 4100 234 lub 504 232 750

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Wspólnota Krwi Chrystusa

„Boska Krew otwiera nam drogę do świętości…” – ks. Giovanni Merlini

Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa w duchu charyzmatu Zgromadzenia wcielają w życie wraz z osobami świeckimi misje służby Bogu i braciom.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało oficjalnie zatwierdzone przez Papieską Radę do spraw Świeckich 24 maja 1988 r. Stowarzyszenie to kieruje się duchowością św. Marii de Mattias (1805-1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, pomoc braciom w drodze do zbawienia.

Wspólnota w Namysłowie została założona 24 lutego 1994 r. Jej opiekunem zawsze jest Ks. Proboszcz. Naszą opiekunką jest również Siostra Halina Cyganowska ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, z którą spotykamy się raz w miesiącu.

W każdą niedzielę o godz. 15.00 nasza Wspólnota spotyka się na Koronce do Krwi Chrystusa oraz na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Serdecznie zapraszamy do naszej Wspólnoty.

 

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA

W parafii św. Piotra i Pawła

w Namysłowie

 

Wymiana Tajemnic Różańca do Krwi Chrystusa

 w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14.00

 

Spotkania formacyjne

z s. Haliną Cyganowską Adoratorką Krwi Chrystusa

raz w miesiącu w wyznaczoną niedzielę w salce o godz. 14.00

Animatorką główną jest p. Kazimiera Gońda, do której prosimy kierować wszystkie pytania

 

Historia Stowarzyszonych ASC

Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa  /ASC/  kontynuują wcielanie charyzmatu, którym Duch Święty  obdarzył św. Marię De Mattias, starając się dzielić duchowością i misją ze świeckimi we wspólnym powołaniu do świętości i służbie Bogu, braciom i siostrom.Po Soborze Watykańskim II wielu zrozumiało i uznało powszechne powołanie do świętości Ludu Bożego (Lumen Gentium, 31). Każda osoba jest powołana przez Boga i każdy jest odpowiedzialny nie tylko pogłębiać swoją relację z Bogiem, ale również uczestniczyć w misji Kościoła, głosząc Radosną Nowinę w każdym stanie życia dla uświęcenia wszystkich.Przypominamy, że duchowość Krwi Chrystusa zrodziła się w stowarzyszeniu ludzi świeckich: Bractwo Przenajdroższej Krwi, które później zostało przekształcone w Arcybractwo. Z niego powstało Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi, założone przez św. Kaspra del Bufalo; i Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założone przez św. Marię De Mattias; i wiele innych instytutów o tej duchowości. Dosyć szybko Misjonarze Przenajdroższej Krwi odłączyli się od Arcybractwa i założyli (Pia Unione) Pobożna Unia Przenajdroższej Krwi i Adoratorki Krwi Chrystusa Adoratrici in Auxilium / już od roku 1837/. We Włoszech jednak to stowarzyszenie zawsze istniało, chociaż od Soboru Watykańskiego II rozpoczął się proces dojrzewania i konkretyzowania form współpracy, w którym ofiarowano świeckim pogłębienie duchowości Przenajdroższej Krwi i zaangażowanie się w misję Adoratorek Krwi Chrystusa (W historii (Pia Unione) Pobożnej Unii .

 

Określenie STOWARZYSZENIA KRWI CHRYSTUSA

Stowarzyszeni są świeckimi, którzy odpowiadają na powołanie Boga, by dzielić z ASC duchowość Krwi Chrystusa i żyć nią w codziennym życiu.

Określenie Stowarzyszeni zawiera różne sposoby przynależności do Stowarzyszenia: stowarzyszeni modlący się w grupie, stowarzyszeni modlący się prywatnie i stowarzyszeni składający przyrzeczenia wierności modlitwie i służbie. Każdy ochrzczony jest wezwany do świętości. Świeccy na swojej drodze do świętości przez dar Ducha Świętego  odnajdują natchnienie we Krwi Chrystusa i pomoc dla ich duchowości, i czują się powołani do dzielenia duchowości z Adoratorkami Krwi Chrystusa.

 Być Stowarzyszoną/m, oznacza być wezwaniem do wiary dojrzalszej w miłości adorującej, zbawczej, pojednawczej i współczującej Jezusa: jest wezwaniem do odnalezienia mocy i czerpania siły w jego Krwi; jest uczestniczeniem w duchu i w darze, który otrzymała św. Maria De Mattias i św. Kasper del Bufalo. Celem Stowarzyszonych jest wspieranie osób w ich życiu chrześcijańskim według duchowości Krwi Chrystusa i ofiarowanie możliwości wzajemnego ubogacenia, zacieśniającego głębszą więź z Bogiem; by móc głosić własnym życiem, że każda osoba jest zbawiona Ceną Krwi Chrystusa. Dlatego to, Stowarzyszenie jest oficjalnym środkiem, abyśmy “rozwijały nasze tożsamości kościelne i duchowe, świadcząc radośnie o Ewangelii według duchowości Krwi Chrystusa… Adoratorki i świeccy pomagają sobie wzajemnie, by głębiej żyć duchowością” .

Łączność pomiędzy Stowarzyszonymi i Adoratorkami jest łącznością duchową polegającą na wzajemnej pomocy, współpracy, jedności i poszanowaniu własnych tożsamości powołania.

 

Formacja

Proces formacyjny dla Stowarzyszonej/o opiera się na wzorze pierwotnego Kościoła: Słowo Boże, Eucharystia, służba (diakonia) na podstawie duchowości świeckich i duchowości Krwi Chrystusa. Stowarzyszeni są powołani do życia duchowością w codziennym życiu według natchnienia Ducha Świętego.

Ponieważ cała ludzkość jest zbawiona Krwią Chrystusa, Stowarzyszonym  i Adoratorkom powinna leżeć na sercu misja, “ aby wszyscy poznali Miłość Ukrzyżowaną Jezusa” (MDM, L., 7 marzec 1864), nie tylko ochrzczeni, ale również bracia i siostry innych wyznań, a nawet ateiści i agnostycy.

Podczas formacji permanentnej Stowarzyszeni nadal wzrastają w głębszej więzi z Bogiem według duchowości Krwi Chrystusa przez regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie w spotkaniach w grupie; przez lekturę Biblii, dokumentów Kościoła, dokumentów ASC i innych duchowości, w których są zawarte tematy związane z duchowością Krwi Chrystusa.

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA

23 lata istnienia w parafii Piotra i Pawła

SKC powstało w 1994r. z inicjatywy Czcicieli Krwi Chrystusa. Jest to grupa modlitewno-apostolska Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Obecnie modlimy się w każdą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 15.00, raz w miesiącu mamy spotkanie formacyjne z Siostrą Adoratorką Krwi Chrystusa. Członkowie tej wspólnoty, którzy dzisiaj wobec Kościoła potwierdzają swoje pragnienie kontynuowania modlitwy w duchowej rodzinie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa otrzymują  legitymacje, które potwierdzają ich zaangażowanie apostolskie i modlitewne. Pragną pełniej wypełnić swą konsekrację chrzcielną służąc Bogu i Kościołowi, żyjąc duchowością Krwi Chrystusa. Są świadomi wielkiej godności wypływającej z bycia członkiem tego Stowarzyszenia w Kościele i wypływających z nich zadań. Pragną brać czynny udział w misji szerzenia czci Krwi Chrystusa, CENY naszego zbawienia. Pragną swe życie kształtować poprzez życie duchowością Krwi Chrystusa, która wzywa członków do pielęgnowania w swoim sercu Miłości do Jezusa Ukrzyżowanego i starania się o to, aby On był poznany i ukochany przez wszystkich, pamiętając o czystej intencji czynienia wszystkiego z miłości ku Bogu i dla zbawienia dusz. Pragną swe życie budować na Słowie Bożym i Sakramentach świętych.

Ś W I Ę T A    M A R I A    D E    M A T T I A S

Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805 roku w Vallecorsa, w prowincji Frosinone na pograniczu Państwa Kościelnego. Pochodziła z rodziny kulturalnej i zamożnej, o głębokich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. Dużym autorytetem w jej życiu był ojciec, człowiek dobry i szlachetny. Dzięki rozmowom z nim Maria poznawała i pogłębiała wiarę, a przez czytanie Pisma Świętego dowiadywała się o wydarzeniach i postaciach biblijnych, a także rozwijała wielką miłość do Jezusa, Baranka ofiarowanego za zbawienie ludzkości. To wszystko działo się w latach 1810 – 1825, kiedy w jej miejscowości i w całej okolicy doświadczano skutków wojny napoleońskiej i szerzącego się bandytyzmu. W sercu Marii dojrzewała konfrontacja pomiędzy krwią ludzką przelewaną z nienawiści i zemsty, a Krwią Chrystusa, która została przelana z miłości dla zbawienia całego świata.

W wieku 16 – 17 lat po przeżyciu głębokiego nawrócenia zaczęła szukać sensu życia i odczuła potrzebę bezgranicznej miłości wobec każdego człowieka. W rozmowach z ojcem, przed którym odkrywała swoje wewnętrzne przeżycia i dzięki pomocy Matki Bożej, Bóg odkrywał przed nią piękno człowieczeństwa, świata i bezmiar swojej miłosiernej miłości.

Doświadczenie Boga było źródłem i mocą, które zaprowadziło ją na drogi Włoch, „aby wszystkim dać poznać Jezusa, Miłość Ukrzyżowaną”. Była przekonana, że człowiek przemieni się wtedy, kiedy zrozumie, że jest cenny w oczach Boga i jest przedmiotem Jego miłości. Jezusowe oddanie Krwi za zbawienie każdego człowieka, było dla Marii jej osobistym doświadczeniem, dlatego starała się, aby wszystkich: małych i wielkich, prowadzić do odkrycia tego, co przed nią zostało odsłonięte i co spowodowało przemianę jej życia. Tej przemiany doświadczyła w 1822r. mając 17 lat, kiedy do Vallecorsa przybył św. Kasper del Bufalo, aby głosić misje ludowe, w celu moralno-religijnej odnowy społeczeństwa. Mogła wtedy zauważyć, że ludzie pod wpływem nauk misyjnych zaczęli się zmieniać. Maryja pragnęła, aby potęga Krzyża i zbawcza moc Krwi Chrystusa poruszyły serca i sumienia wszystkich ludzi.

Pod kierownictwem towarzysza św. Kaspra, Czcigodnego ks. Giovanni Merliniego, w dniu 4 marca 1834r., mając 29 lat, założyła w Acuto Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Biskup diecezji Anagni, Giuseppe Maria Lais poprosił ją, aby otworzyła szkołę dla dziewcząt. Maria, która pragnęła reformy społeczeństwa i świata, nie ograniczyła się do samej szkoły. Gromadziła kobiety i dziewczęta, aby je katechizować, rozkochać w Jezusie i nauczyć żyć po chrześcijańsku. Mężczyźni, do których zgodnie z ówczesnymi zwyczajami nie mogła przemawiać, sami przychodzili, aby słuchać jej nawet z ukrycia. Po zakończonych pracach przychodzili pasterze i inni mieszkańcy Acuto, aby posłuchać jej nauki i wspólnie się modlić.
Maria z nieśmiałej i skoncentrowanej na sobie dziewczyny, stała się kaznodziejką pociągającą dzieci i młodzież, dorosłych, ludzi prostych i wykształconych, świeckich i księży. Kiedy mówiła o Bogu i tajemnicach wiary, czuło się jej bliskość i zażyłość z Jezusem. Jej największym pragnieniem było, „aby żadna kropla Boskiej Krwi nie była przelana nadaremnie”, aby grzesznicy obmyci strumieniem miłosierdzia odnaleźli właściwą drogę do pokoju i pojednania.
Przemierzała obszary Włoch na osiołku, konno, a także pieszo dzieląc się ewangelią o Jezusie Chrystusie i chlebem. Promując godność osoby ludzkiej, docierała do biednych, cierpiących, samotnych. Przemawiała do nich podczas dni skupienia i rekolekcji. Prowadziła nabożeństwa, uczyła modlitwy, przyczyniała się do szerzenia kultu Krwi Chrystusa.
Założyła na terenie Włoch 70 wspólnot zakonnych i szkół. Siłę do działania czerpała z adoracji i rozważania Misterium zbawienia. Uczyła siostry takiego przylgnięcia do Jezusa, które sprawi, że będą zdolne do otwierania serc i sumień na delikatny szept Ducha Świętego. Nakazywała siostrom, by w Zgromadzeniu tym, każdy mógł znaleźć pomoc i to w każdym czasie. Nie szczędziła sił, a wszystko czyniła w głębokiej jedności z Kościołem lokalnym i powszechnym i z miłości do Niego.

Maria De Mattias zmarła w Rzymie 20 sierpnia 1866r.po długiej i wyczerpującej chorobie. Trzydzieści lat po jej śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny. 01 października 1950r. została beatyfikowana przez Papieża Piusa XII. Świętą dla Kościoła ogłosił ją Papież Jan Paweł II 18 maja 2003r.

Biogram świętej Marii De Mattias

 • Przyszła na świat w zacnej i uczciwej rodzinie w Vallecorsa , w prowincji Campagna w Państwie Papieskim, 4 lutego 1805r. i w tym dniu została ochrzczona.
 • Jej ojciec miał na imię Giovanni, a matka nazywała się Ottavia De Angelis.
 • W wieku ośmiu lat często wieczorami siadywała na kolanach ojca i wsłuchiwała się w opowiadane przez niego opowiadania biblijne. Szczególnie lubiła opowiadania o Jezusie, a także o Baranku Paschalnym.
 • Mając dziesięć lat otrzymała sakrament Bierzmowania a następnego roku przyjęła Komunię świętą
 • W wieku piętnastu lat, widząc dziewczęta jej stanu dobrze ubrane, zapragnęła i ona pięknego wyglądu. Wiele razy gdy układała przed lustrem włosy i stroiła się oczy jej zatrzymywały się na pobożnym obrazie przedstawiającym Matkę Najświętszą Boskiego Macierzyństwa.
 • Maria w ufnej modlitwie prosi Maryję z obrazu: Matko pomóż mi.
  Matko powiedz co mam czynić.
 • W roku 1822 w Vallecorsa św. Kasper del Bufalo – Misjonarz Przenajdroższej Krwi Chrystusa, głosi Misje Święte.
 • W roku 1824 o.Giovanni Merlini ( misjonarz Przenajdroższej Krwi) głosi w Vallecorsa Rekolekcje Wielkopostne. W tym czasie dochodzi do spotkania i rozmowy Marii z o. Giovanim Merlinim.
 • 1 marzec 1834 – wyjazd Marii do Acuto.
 • 4 MARZEC 1834 założenie przez Marię De Mattias nowego zgromadzenia niewiast apostolskich, które nazwała Adoratorkami Boskiej Krwi Chrystusa i otwarcie przez Marię pierwszej szkoły dla dziewcząt.
 • Na początku 1838 Maria De Mattias pisze i ustanawia niektóre punkty Reguły, by pomóc członkiniom wspólnoty przez siebie założonej. 30 maja 1855 papież PIUS IX wydaje Dekret Pochwalny, dla Zgromadzenia założonego przez Marię De Mattias.
 • W 1857 Maria wraz z o.Merlinim redagują Konstytucję dla Zgromadzenia.
 • Maria zakłada na terenie Italii 70 placówek, gdzie siostry nauczały i ewangelizowały dziewczęta i dorosłych , organizowały dni skupienia, udzielały pomocy duchowej niewiastom oraz kierowały stowarzyszeniami świeckich.
 • Po długiej chorobie 20 sierpnia 1866 r. Maria De Mattias umiera w Rzymie.
 • 1. Październik 1950 beatyfikacja Marii De Mattias.
 • 18 maja 2003 kanonizacja Marii De Mattias.
 • 18 maja 2008 przez Nuncjusza Apostolskiego ogłoszona Patronką miasta Bolesławiec

Fragmenty homilii ze Mszy św. kanonizacyjnej
18 maja 2003

Maria De Mattias była całkowicie porwana tajemnicą Krzyża. Miłość do Jezusa Ukrzyżowanego wyraziła się w niej miłością do dusz i pokornym oddaniem „drogiemu bliźniemu”. Polecała: „Uczmy się cierpieć dla Jezusa, który z tak wielką miłością oddał za nas swoją krew. Trudźmy się, by zdobywać dusze dla nieba”.
Zachęcała też wszystkich – także i nas dzisiaj – do pójścia za Barankiem, który ofiarował się za nas i to aż do złożenia ofiary ze Swojego życia.

Z przemówienia Jana Pawła II podczas audiencji
19 maja 2003

Kanonizacja Marii De Mattias jest doskonałą okazją do pogłębienia lekcji jej życia oraz do tego, by z jej życia wziąć to, co może pomóc w naszym życiu osobistym. Myślę przede wszystkim o was, drogie siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które radujecie się z wyniesienia na ołtarze waszej Założycielki, a także o was, wierni i czciciele tworzący jej duchową rodzinę. Przesłanie Matki De Mattias jest skierowane do wszystkich chrześcijan, ponieważ ukazuje podstawowe zadanie, jakim jest „mieć wzrok utkwiony w Chrystusie” w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej krwi: „Oddał ją wszystką – powtarzała- oddał za wszystkich”.

Życzę, aby wielu poszło za przykładem nowej Świętej. W swoim życiu czyniła wszystko, aby szerzyć chrześcijańskie przykazanie miłości poprzez prowadzenie do jedności i uzdrawianie trudnych sytuacji ówczesnego społeczeństwa. Łatwo można zauważyć, że jej przesłanie i dziś jest bardzo aktualne.

PATRONOWIE SKC

4 lutego św. Marii De Mattias

24 maja Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

1 lipca Uroczystość Krwi Chrystusa

15 września Matki Bożej Bolesnej

21 października św. Kaspra del Bufalo

3 grudnia św. Franciszka Ksawerego

 

MYŚLI ŚW. MARII DE MATTIAS NA MIESIĄCE :

LISTOPAD

 1. Nie traćmy odwagi. Krew Jezusa Chrystusa jest całą naszą nadzieją… Dużo modlitwy…
 2. Krew Chrystusa niech napełni nas siłą, abyśmy byli zawsze radośni w walce przeciwko piekłu, które chce nas zniechęcić.
 3. Szukajmy odwagi w Krwi Chrystusa. Pamiętajmy, że Bóg prowadzi nas drogą utrapień, ponieważ chce nas uczynić świętymi.

GRUDZIEŃ

 1. Jaki to wielki zaszczyt umierać jako ofiara całopalna czystej miłości, zrodzonej w tłoczni krzyża, chcę powiedzieć w nadmiarze cierpień… Nasza nieudolność nie pozwala nam pojąć, że jest to cząstka najszlachetniejsza.
 2. Zachowujmy w sercu miłość cierpienia i przestańmy narzekać na nie.

Nie ustawaj pod ciężarem, który dźwigasz, bowiem z łaską Bożą wszystko jest lekkie. Ufajmy Bogu błogosławionemu… Widok Ukrzyżowanego porywa nasze serce i jest dla nas wielkim miłosierdziem. Nie zważaj na własne niewygody i pomyśl, że wszystko jest niczym wobec miłości Boga

STYCZEŃ

 1. Bądźmy spokojni i pozwólmy naszym sercom w miłujących ramionach Jezusa i Maryi. Pamiętajmy o jednoczeniu naszych dusz z Bogiem. W Nim znajdujemy Osobę Jego Syna, danego nam z nieskończonej miłości, który przybrał ludzkie ciało pokryte ranami i krwią, zapraszając nas do ustawicznego wpatrywania się w Niego, aby nasze serca odpowiedziały na subtelność Jego najczulszej miłości.
 2. Adorujmy z najgłębsza czcią i prawdziwym przywiązaniem najgłębszą tajemnicę Krzyża.
 3. …. często nawiedzać kościół i z całego serca prosić Boga o przebaczenie za częsty brak szacunku, którego dopuszczaliście się w jego obecności, a z taką miłością przez długi czas przebywał z nami w naszym ubogim kościele. Jest dobrze, że Go teraz pragniemy. Prośmy Maryję, aby Jej Syn powrócił w Najświętszym Sakramencie, obiecując większą poprawę. 

LUTY 

 1. Bądźmy wytrwali w trosce o to, aby zawsze podobać się Bogu, zawsze, i każdy dzień starajmy się kończyć tak, abyśmy przy końcu życia mogli powiedzieć z całą prawdą: Panie, dzieło, które mi powierzyłeś wykonałem jak mogłem i uczyniłem to wszystko za pomocą Twojej łaski.
 2. Prośmy Boga, by błogosławił biedne nasze wysiłki oraz wysiłki tylu sług swoich, aby ustąpił grzech, a dusze niech będą zbawione na wieki dla uwielbienia Boskiej Krwi.
 3. Ponieważ nie jesteśmy zdolni sami z siebie czynić dobrze, dlatego módlmy się z ufnością do Ojca Niebieskiego, aby udzielił nam łaski dobrego działania przez zasługi Syna Swego Jezusa Chrystusa… Z pomocą łaski Bożej możemy naprawić wszystko.

MARZEC

 1. Jestem przekonana, że jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi, mam na myśli szczęśliwość życia w Krzyżu. Widać już, że nie podobamy się piekłu, dlatego też wznieca wojnę… Nie bójmy się jednak niczego; przyjmujmy często do naszych serc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. On obdarzy nas zwycięstwem…
 2. Módlmy się dużo za Kościół i kochajmy bardzo Jezusa Zbawiciela, który go ustanowił swoją Przenajdroższą Krwią. Ufajmy Słowu Najświętszego Jezusa, który zapewnia, że wysłucha każdego proszącego. Pragniemy bowiem tylko Jego chwały i zbawienia dusz, których ceną była jego krew. Dlatego ufajmy głęboko, pokładając całą naszą nadzieję w zasługach Boskiego odkupiciela, który z czułą miłością spogląda na swoją Oblubienicę Kościół św., i jeżeli obecnie biczuje go, czyni to dla jego oczyszczenia i by w ten sposób uczynić go miłym dla Jego kochających oczu. Nasz Pan pragnie zjednoczyć wszystkie narody w swoim Kościele, dlatego to biczowanie jest odczuwane wszędzie. O, jaki triumf! O, jaki triumf! Módlmy się, módlmy się, módlmy się…
 3. Bądźcie dobrze przygotowani na cierpienie z miłości ku Jezusowi i do przyjmowania Go zawsze w Komunii św.

KWIECIEŃ

 1. Kochaj Jezusa w najświętszym Sakramencie…
 2. Pokładajmy wiarę w modlitwie. Módlmy się dużo z pokorą i niczego się nie lękajmy.
 3. Bądźmy zawsze dobrze przygotowani do przyjmowania Jezusa w Komunii św.

MAJ

 1. Módlmy się do Jezusa i Najświętszej Matki, naszej drogiej mamy, aby zjednoczyła nas wszystkich w Niebie. Odwagi i wielkiej ufności w Bogu. Nie martwmy się zbytnio, róbmy to, co możemy, reszty dokona Maryja. Bądźmy radośni.
 2. Polecam serdecznie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Złóż wszystko w Jej dłonie i niczego się nie lękaj. W każdej potrzebie śpiesz do tej Bolesnej Matki… Miej wiarę.
 3. Jezus i Matka Boża Bolesna pouczają nas: po pierwsze, że krzyż jest łaską i jest wyróżnieniem móc nieść go za Nim. Po drugie: jak daleko jesteśmy od tych dwóch Wzorów doskonałości, kiedy jesteśmy bez Krzyża. Po Trzecie: jak wielkim jest zaślepieniem, gdy ktoś nie pragnie i nie pojmuje tego szczęścia.

CZERWIEC

 1. Kochaj Jezusa w Najświętszym Sakramencie i miej zawsze oczy zwrócone ku umiłowanemu Jezusowi, rozkoszy serc naszych.
 2. Polecam Mszę św. we wszystkie dni, o ile jest to możliwe; uczęszczanie do Sakramentów św., skupienie i modlitwa…
 3. Nie opuszczać przystępowania do Sakramentów św.